Innehållsförteckning

  1.3.1 Den industriella revolutionen

  I mitten av 1800-talet skedde stora förändringar av stålframställningens villkor. Figur 5 visar en mycket kraftig tillväxt av produktionen under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet. Andra delar av den industriella revolutionen som järnvägar, mekaniseringen av jordbruket, stål i byggnader och broar och kraftgenerering (ångmaskiner) krävde alla ökande mängder stål. I det läget gjordes flera tekniska framsteg inom ståltillverkningen utan vilka man inte hade kunnat tillfredsställa marknadens behov. Till den viktigaste nya tekniken hörde:

  • Koksmasugnen
  • Bessemerkonvertern
  • Martinugnen

   

  Redan i slutet av 1700-talet kunde man ersätta träkolet med koks och koksmasugnen fick sitt genombrott i mitten av 1800-talet. Detta var viktigt för den ökande produktionsvolymen eftersom skogsråvaran var en begränsande faktor framförallt i England och på kontinenten.

  I både Bessemerkonvertern och Martinugnen producerades flytande stål vilket också var en förutsättning för volymökningen.

  Figur 5. Stålproduktion i världen, 1860–1915. Tre års glidande medelvärde. Källa: World Steel Association.