Innehållsförteckning

    1.4.1 Fördelar

    Radiograferingsmetodens fördelar kan sammanfattas till följande:

    • Volymetriska defekter och större avvikelser i täthet detekteras bra.
    • Ett arkiverbart dokument (ett radiogram eller en videoupptagning) från provningen erhålls.
    • Diskontinuitetens typ, karaktär och storlek kan i allmänhet avläsas.