Innehållsförteckning

  3.0.1 Översikt

  Tre förhållanden har betydelse för den moderna synen på underhållet av teknisk utrustning

  1. Kostnaderna och intäktsbortfallen för drift, underhåll och stillestånd under en anläggnings livstid överstiger ofta dess inköpspris.
  2. Större delen av kostnaderna för driftunderhållet grundläggs redan under projekterings- och konstruktionsfaserna.
  3. Ett antal teknisk-ekonomiska modeller har utvecklats som gör att man kan någorlunda förutsäga och tidigt påverka det ekonomiska utfallet under den framtida livslängden.

  Den totala kostnaden för att äga och driva en anläggning under dess livstid är därför ett mer intressant mått än enbart anskaffningskostnaden. Det blir då naturligt att anpassa konstruktionen till en hög driftsäkerhet och låga underhållskostnader redan i projekteringsstadiet. Möjligheterna till inverkan är också mycket högre i tidigare skeden, innan utformningen och därmed kostnaderna låsts. Att ändra senare medför oftast förseningar och betydande kostnader. Som en tumregel brukar man säga att 70% av alla driftsproblem kan hänföras till brister i projekterings- och konstruktionsskedena.

  I Figur 10 visas livscykelkonceptets beståndsdelar och den successiva kostnadsutvecklingen för en anläggning från idé till i full drift.

  Fas I är skisstadiet med affärsidé, förstudie och förprojektering.

  Fas II innehåller projektering och definiering av processen.

  Fas III är själva konstruktionsskedet.

  Under Fas IV sker tillverkning.