9.0 Underhållsplanering

Skriv ut
Innehållsförteckning

  9.0.1 Underhållsplanering

  De flesta planeringsmetoder för underhåll bygger på några enkla systemtekniska grundprinciper.

  Starkt förenklat kan produktionsprocessen i ett avsnitt inom ett järnbruk beskrivas med en schematisk input-/outputmodell enligt Figur 29.

  En hundraprocentig omvandling av produktionsfaktorerna kapital, arbete, material, tillgänglig tid och know-how är sällan möjlig. En del av resurserna faller bort i processen och en del går åt för underhåll av produktionsapparaten. Man kan inte heller utnyttja all tillgänglig tid för tillverkning pga såväl planerad översyn som oförutsedda stopp. Modellen antyder även det viktiga sambandet mellan effektivt UH och ökad tillgänglighet.

  Det är på basis av denna modell som de flesta system för underhållsstyrning är uppbyggda. Det framgår av den elementära planerings- och styrningsmodellen i Figur 30.

  Mätning av tillståndet i produktionsapparaten ger underlag för planering av UH-resurserna. Den slutliga styrningen tar dessutom hänsyn till aktuell produktions- och leveranssituation samt tillgängliga resursers kompetens, beläggning och kvalitet.

  Kombination av dessa grundmodeller ger ett komplett system för underhållsstyrning med, vanligen, nedanstående basmoduler: 

  • Styrning av förebyggande underhåll
  • Register över anläggningar, maskiner, ritningar, dokument et cetera.
  • Inköp, förrådsstyrning och reservdelar
  • System för teknisk och ekonomisk redovisning, analys och uppföljning

  Information från inspektioner och tillståndskontroller samt ett bra maskinregister (utrustningsträd) ger underlag för datorprogrammet att planera förebyggande och avhjälpande underhåll och kostnadsuppföljning, som genom till exempel en 10-i-topp-lista kan utvisa var de mest verkningsfulla insatserna kan göras.

  Men lika viktigt som kostnadernas eller intäkternas volymvärde är bedömning av förbättringspotentialen och graden av acceptans bland dem som blir berörda av förändringen. I exemplet i Figur 31 kan man se hur ordningen enligt Pareto-diagrammet ändras av en sådan bedömning från 1,2,3… till 4,2,10,…