Innehållsförteckning

  5.0.1 Mätning av ugnens funktion

  För att kontrollera ugnens funktion mäter man vissa storheter. Dessa är temperaturer, flöden, avgasanalyser och tryck. För att kunna bedöma om värdena är bra eller dåliga måste hänsyn tas till ugnens produktionstakt.

   

  5.0.2 Temperaturer

  Zontemperatur
  För varje ugnszon mäts en temperatur i ugnsrummet med termoelement och den anges sedan som zontemperatur. Det mätta värdet är ett ”medelvärde” av gas-, vägg-, material- och flamtemperaturerna som termoelementet känner. Nivån av zontemperaturerna beror på vilken produktionstakt man kör med och var inom zonen mätpunkten är placerad.

  Förbränningsluft- och avgastemperaturer
  Förbränningsluftens temperatur före och efter rekuperatorn mäts, liksom även avgasernas temperaturer före och efter rekuperatorn. Dessa temperaturer är viktiga att känna till för att kunna bedöma hur effektiv rekuperatorn är.

  Bränslets ingående temperatur
  Oljan som används i ugnar förvärms för att bli lättflytande. För att brännaren skall fungera på bästa sätt måste oljan vara lagom lättflytande. Då kan den finfördelas och förbrännas effektivt. Oljans temperatur är viktig och får alltså inte vara för hög eller för låg. Mätning är nödvändig.

  Vid gasformiga bränslen måste flödesmätningen korrigeras för gastemperaturen som därför också mätes.

  Kylvattentemperatur
  I vissa ugnstyper finns vattenkylda detaljer inuti ugnsrummet eller i direkt anslutning till lucköppningarna. För att dessa detaljer (luckramar, glidskenor, transportrullar med mera) ej skall skadas bör utgående kylvattentemperaturer kontrolleras. Temperaturer på kylvatten behövs även vid beräkning av energibalansen för ugnen.

  Materialtemperatur
  Materialets temperatur mäts med strålningspyrometer efter glödskalsrensningen för att se om värmningen har genomförts till rätt nivå. Avvikelser kan innebära att produktionstakten varit avvikande eller att brännarna (reglering, flamhållning, finfördelning et cetera) eller ugnstrycksregleringen har fungerat dåligt. Zontemperaturerna kan också ha varit felvalda.

  5.0.3 Flöden

  Ingående bränsle och luft
  Ingående bränsle- och luftflöden mäts för ge kontroll över om rätt luftfaktor hålls och om energiinsatsen är den rätta för den aktuella produktionstakten.

  Kylvattenflöden
  Kylvattenflöden bör mätas för att ge underlag till en fullständig bild av vart den energi som tillförs ugnen tar vägen. Det är värdefullt att räkna fram en energibalans som visar alla energiflöden till och från ugnen.

  5.0.4 Mätning av avgasernas sammansättning

  Syrehalten i avgaserna från ugnen, före rekuperator, bör mätas för att ge en bild av ugnens funktion. Normalt bör syrehalten ligga på cirka 3 %. Om den ligger högre tyder det på luftöverskott vid förbränningen och/eller luftläckage in i ugnen. Om den ligger lägre tyder det på för låg luftfaktor vid förbränningen.

  I vissa eldningsanläggningar som arbetar med höga effekter och därmed kan ge stora utsläpp, krävs numera att NOX-utsläppen kontinuerligt övervakas.

  Anmärkning: I processer som genererar brännbara gaser mäts även värmevärdet på gasen.

  5.0.5 Ugnstryck

  För att kunna hålla ugnstrycket på en lämplig nivå, måste man mäta detta. Mätningen görs med en tryckgivare som omvandlar trycket till en elektrisk signal. Eftersom trycket oftast är relativt litet, kanske upp till +/- 20 Pa (2 mm Vp), krävs en tryckgivare som har stor noggrannhet vid låga tryck.

  Trycket mäts oftast i ugnens utmatningsände, där temperaturen är högst och därmed också risken störst för oönskad glödskalsbildning vid inläckning av luft. Placeringen av mätuttaget är viktig eftersom ugnstrycket kan variera lokalt, speciellt i närheten av brännarna.