Innehållsförteckning

  4.4.1 Avgaspanna

  Den energi, som en värmnings- eller värmebehandlingsugns avgaser innehåller, är betydande även efter rekuperatorn. Avgastemperaturen efter en rekuperator är nämligen i de flesta fall fortfarande så hög som 250-500°C. Ett sätt att återvinna delar av avgasernas energi är att använda avgaspannor.

  Avgaspannans utformning varierar mycket, men kan enklast beskrivas som ett knippe rör i avgaskanalen. Avgaserna strömmar runt omkring rören och inuti dessa strömmar vatten som värms. Man producerar hetvatten eller ånga.

  Avgaspannans rör dras aldrig rakt genom avgaskanalen utan hänger oftast som U-formade slingor från kanalens tak. U-formen ger en konstruktion som är okänslig för värmespänningarna som rören annars skulle utsättas för.

  Genom att variera antalet rör kan man bestämma hur stora energimängder som skall överföras till hetvatten eller ånga.

  I avgasflöden som innehåller mycket stoft brukar man hänga rören så att U-ets horisontella del av bygeln blir parallell med avgasernas strömningsriktning. Denna horisontella del görs då också så lång som möjligt. Strömningen utmed rören ger nämligen minimalt påslag av stoft som verkar isolerande och hindrar värmeöverföringen.

  Anmärkning: Vid extremt höga avgastemperaturer ut ur ugnsrummet sätts dock avgaspannan först för att ta ned temperaturen till en nivå som bättre passar rekuperatorn.