Innehållsförteckning

  4.5.1 Spjäll och skorsten

  De vid förbränningen bildade avgaserna lämnar ugnen genom en avgaskanal, genom eventuella rekuperatorer och avgaspannor och vidare genom ett spjäll och en eventuell fläkt vidare upp genom en skorsten. Ugnsrummet är aldrig riktigt tätt utan ett visst läckage förekommer alltid, och så länge detta är utåt från ugnsrummet till omgivningen betyder det mindre.

  I de fall kalluft däremot läcker in i ugnsrummet tillförs extra syre, och den kalla luften kyler dessutom lokalt. Extrasyret ger ökad glödskalsbildning. Bränsleförbrukningen ökar snabbt med ökande inläckning.

  Det är alltså mycket viktigt att hålla ett korrekt ugnstryck, och det måste följa brännarnas pådrag. Styrningen av ugnstrycket sker på följande sätt:

  Ugnstrycket mäts i ett tryckuttag och en tryckomvandlare omvandlar trycket till en elektrisk signal som överförs till en regulator. Regulatorn jämför det uppmätta trycket med det inställda börvärdet och ger spjällmotorn order om att öppna eller stänga avgasspjället. Normalt väljer man ett ugnstryck på omkring 0- +1 mm Vp, men också negativa värden kan förekomma beroende på var tryckuttaget har placerats i ugnsrummet.

  Avgasfläkt och skorsten avslutar avgassystemet. Skorstenens höjd har en direkt påverkan på avgasflödets transport ut. Den ger en drageffekt, som är beroende på avgastemperatur och skorstenshöjden. Högre skorsten och högre avgastemperatur ut i skorstenen ger större drageffekt, och om skorstenen ej har för liten diameter kan till och med avgasfläkten utelämnas.

  Anmärkning: Det händer ibland att en ugn kan ryka kraftigt varvid personalen sänker ugnstrycket och rökbildningen minskar eller till och med upphör. I själva verket har rökbildningen egentligen sitt ursprung i att brännarna har fått för litet luft. Med det sänkta ugnstrycket har man ökat luftinläckning i ugnsrummet vilket visserligen kan minska rökbildningen, men samtidigt stiger bränsleförbrukningen på grund av den ökade inläckningen. Ämnena utsätts dessutom för kalluftstråk som orsakar kalla fläckar. Rätt åtgärd hade varit att något öka luften i brännarna men naturligtvis att även kontrollera dem på eventuella fel.