17.5 Service och underhåll

För att upptäcka avvikelser och se utfallet av förbättringsarbetet är det viktigt att kontinuerligt mäta och följa upp sin process. Genom att tillämpa ett arbetssätt som är strukturerat, ges möjlighet till att visualisera de mål som företagsledningen ställer som krav på verksamheten.

Skriv ut
Innehållsförteckning

  Målstyrning grundar sig på planerad produktion som företaget ansvarar för. Alla medarbetare skall ges information om produktions mål. Denna information kan t.ex. kommuniceras via daglig styrning som någon av företaget utsedd person eller befattning ansvarar för. Med daglig styrning ges möjlighet att följa upp och mäta utfallet på upptäckta avvikelser som är grunder för ett ständigt förbättringsarbete.

  Ett strukturerat sätt att arbeta med ständiga förbättringar är att använda metoderna 5S, Lean-produktion, 6-Sigma och TPM, utöver processer som förebyggande underhåll, service och/eller underhåll, för att minimera problem med avvikelser i produktionen. 5S är at skapa och upprätthålla ordning och reda på arbetsplatsen Förebyggande underhåll (FU) kan vara att t.ex. att smörja en ventil. Genom ett strukturerat sätt att arbeta med förbättringar minskas risken för produktionsstörning.

  Förebyggande underhåll på maskiner skall planeras och kan vara rekommenderat av maskin leverantörens instruktioner innan fel uppkommer. Detta skall inte blandas ihop med dagligt operatörs underhåll som är en del i det dagliga arbetet för att utrustningen skall vara klar att använda. I samband med förebyggande underhåll vid planerade stopp enligt schema fås bäst maskin- och utrustningskapabilitet. Checklistor i underhållsproceduren kan ge en stabil och säker underhållsprocess med mindre personberoende. Tabell 1 visar på en struktur som i många fall fungerar men kanske inte passar alla verksamheter beroende på företagens storlek och struktur.

  Tabell 1. En schematisk underhållstruktur

  Aktiviteter Beskriv uppgiften i dokument Ansvarig genomförare
  Daglig städning Iordningställande inför överlämning till nästa arbetspass Operatör
  Dagligt underhåll Skall beskrivas i interna

  arbets processen

  Operatör
  Förebyggande underhåll Beskrivs av maskin leverantör Operatör eller Underhållsavdelningen
  Service och underhåll Skall ske före maskin & utrustnings kap abiliteten sjunker Underhållsavdelningen
  Reparationer Oplanerat driftsstopp ger produktionsstörning Underhållsavdelningen

  Visuella kontroller som smältaoperatörer dagligen skall genomföra kan vara, inspektion av vatten och/eller hydraulikläckage, kontrollera att säkerhetsutrustning fungerar och finns på rätt plats, nöd dusch och utrymningsvägar inte är blockerade. Hälsa och säkerhet måste prioriteras.

  17.5.2 Generella underhållsråd

  Här följer generella råd för produktionsunderhåll:

  • TIG-svetsning är den bästa metoden för svetslagning av kärnlådor av stål. Metoden ger en tillräckligt hög temperatur och en renhet i svetsen vilket gör att lagningen blir tillräckligt bra.
  • Håltolk (stopp och gå) mätinstrument är bäst lämpade för att kontrollmäta en styrbussning. Dock kan styrbussningar vara slitna lokalt vilket en rund tolk inte kan fånga upp. I tillägg kan en trepunkts mätare användas för att visa på lokalt slitage. Slitna bussningar bör bytas men det kan väl fungera att vrida ringbussningen ett på förhand bestämt antal grader. Detta skall noteras i service och underhållsloggbok för framtida felsökning om styrningen inte fungerar tillräckligt bra. Konsekvensen av felet är partförskjutning mellan parter.
  • Vid inblåsning av sand i kärnlåda används blåsbussningar med mjuka material
  • En rensnål används när en slitsventil är igensatt.
  • Renare ytor, kaviteter och i kanaler bakom ventiler utstår vid tvättning av kärnlådor med lut. Den höga PH nivån i lut löser upp kärnsandens bindemedel på ett bra sätt.
  • Jordfel i ugnen beror ofta på att Järn kan ha trängt in mellan infodring och spole eller kylvattenläkage.
  • En säkerhetsgrop separerar vatten från smältan vid ugnen
  • Skänk förvärmning minskar risker och ger mindre temperatur förluster.
  • Patchning/smetning är en lokal lagning av eldfast material
  • Vid gasolrörsläkage stängs flödet av och expertis tillkallas.
  • Vid genombrott med smälta på golvet säkras personalen och sand öses på smältan
  • Innan arbete (t.ex. rengöring) med en induktor måste man tillse att ställverket är brutet
  • Kristallina vattnet är kemiskt bundet vilket innebär att det kan avges mycket snabbt vid ca 400 grader C när en cementbunden eldfast produkt torkeldas.
  • Mellan varje smälta bör kontrollera degelugnens (smältugnens) slitage kontrolleras
  • Dammsugning är bäst för att ta bort överbliven kvartsit