Innehållsförteckning

  20.2.1 Översikt

  Större delen av gällande kemikalielagstiftning utgår från EU-direktiv och förordningar. Viktiga att nämna är REACH och CLP.

  REACH

  REACH är EU:s kemikalielagstiftning och står för Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemicals. Alla kemikalier som tillverkas eller importeras i mängder över ett ton per tillverkare/importör ska registreras hos EU. Ju större volym kemikalier som tillverkas desto högre är kraven på vilken information som ska tas fram om kemikaliernas egenskaper.

  Inom EU finns sedan möjlighet att besluta att det krävs tillstånd för att använda vissa typer av kemikalier. Kemikalier som utreds inför denna process placeras på den så kallade kandidatförteckningen.

  Vissa kemikalier kan även förses med begränsningar av användningen.

  De flesta gjuterier är så kallade nedströmsanvändare. Det innebär skyldighet att följa de skyddskrav som leverantören ställer upp i säkerhetsdatabladet. Det finns också en skyldighet att meddela leverantören om det upptäcks nya risker vid användningen av en kemikalie.

  Det finns mer information om REACH på Kemikalieinspektionens hemsida.

  CLP

  CLP är EU:s system för klassificering och märkning av kemikalier (Classification, Labelling and Packaging.). Det bygger på ett globalt FN-system. Framför allt märks systemet på de nya faropiktogram som tagits fram. Det kan vara värt att notera att det finns vissa kemikalier som har gemensam klassificering inom EU men att det i de flesta fall är leverantören som klassificerar sina egna produkter. Mer om märkning finns under avsnittet om arbetsmiljö.

  Mer information om CLP finns på Kemikalieinspektionens hemsida.

  20.2.2 Praktisk kemikaliehantering

  Oavsett om verksamheten är ett gjuteri eller något annat är hantering av kemikalier en viktig del.

  För gjuteriernas del rör det sig bland annat om kemiska bindemedel till sanden för sandgjuterier eller släppmedel och oljor för pressgjutarna. Det är viktigt att det finns rutiner för både inköp och förvaringen av kemikalier.

  Inköp av kemikalier

  Endast ett fåtal personer bör ha behörighet att köpa in kemikalier. Detta är viktigt för att inte få in kemikalier som inte är granskade. En riskbedömning bör göras utifrån säkerhetdatabladet. Många företag anlitar någon extern resurs för hjälp med tolkningen av säkerhetsdatabladen. Mer info om vad ett säkerhetsdatablad ska innehålla finns att läsa hos Kemikalieinspektionen. Där finns även mycket info om exempelvis REACH eller CLP.

  När nya produkter tas in i verksamheten är det viktigt att berörd personal informeras så de vet vilka säkerhetsåtgärder som krävs. Det kan också behövas nya rutiner/instruktioner för användningen av kemikalien. Om möjligt är det bra att fasa ut en gammal kemikalie i samband med att en ny köps in så att man inte lagrar upp gamla kemikalier som inte längre används. Det är också viktigt att i samband med detta uppdatera kemikalieförteckningen.

  Förvaring och skyddsåtgärder

  Det finns några saker att tänka på när det gäller förvaring och hantering av kemikalier. Det är viktigt att alla behållare är märkta så att det inte finns någon risk för förväxling. Särskilt viktigt är det om kemikalier tappas upp från en större behållare till flera mindre. Det förekommer till exempel att black hälls upp i mindre kärl.

  Kemikalier ska förvaras så att de inte kan läcka ut. Läckage inomhus kan vara en arbetsmiljörisk då de som arbetar i närheten kan exponeras. Läckage som kan nå omgivningen får inte förekomma. Därför ska kemikalier helst förvaras inomhus och då gärna invallat. De flesta gjuterier har villkor i sina tillstånd för hur kemikalier ska förvaras. Särskilda regler finns också för brandfarliga vätskor och gaser. Det är också viktigt att det inte finns risk för påkörning.

  Figur 1. Exempel på spilltråg för Cipaxtankar.

  Vissa kemikalier ska förvaras åtskilda från varandra. Ett exempel är bindemedel för furangjutning. Härdaren och alkoholen reagerar mycket kraftigt med varandra och ska därför förvaras så de inte kommer i kontakt med varandra vid eventuella utsläpp.

  Trots alla försiktighetsåtgärder kan det inträffa att utsläpp sker. Det är därför viktigt att ha saneringsutrustning till hands. Till dagvattenbrunnar utomhus finns speciella täcklock som kan användas för att undvika att spill når dagvattnet.