Innehållsförteckning

  7.1.1 Energistatistik för ugnar

  Slitage på luckor och luckramar, brännare, spjäll, isolering med mera liksom eventuella fel i givare och reglersystem gör att energiförbrukningen successivt ökar med tiden. Med hjälp av energistatistik kan man övervaka energiförbrukningen i en ugn och snabbt upptäcka den ökande energiförbrukningen.
  En effektiv energiuppföljning måste vara lätt att ta fram och lätt att läsa och därför bör:

  • Energimätaren läsas av varje vecka, vid samma veckodag och klockslag, och energiförbrukningen under veckan räknas fram. (Alternativt kan uppföljning göras varje skift.)
  • Statistiken redovisas i diagramform. Tabeller är svårlästa och bör endast användas som underlagsmaterial.
  • Energiförbrukningen ritas upp som funktion av den allra viktigaste parametern som påverkar energiförbrukningen. Denna parameter är produktionen, i ton, under veckan.

  Ett exempel på lämpligt diagram för veckovis uppföljning visas i vidstående figur. De data som behövs är produktionen under veckan (ton/v) och energiförbrukningen under veckan. Med ledning av dessa två uppgifter kan den specifika energiförbrukningen, i kWh/ton, räknas fram. I diagrammet i figuren markeras veckans punkt med hjälp av värdena för ton/v och kWh/ton.

  När många punkter markerats kan man se att punkterna samlas kring en linje som har ungefär den kurvform som finns i figuren. Ju mindre tonnage som värms i ugnen desto högre blir alltså den specifika energiförbrukningen, i kWh/ton. Om nya punkter som ritas in tenderar att alltid ligga ovanför linjen har ugnen försämrats. Viss variation mellan olika veckor finns alltid.

  Några andra viktiga parametrar, förutom tonnaget som värms, som påverkar ugnens energiförbrukning är bemannad tid (det vill säga den tid när produktionen löpt utan driftavbrott), materialkvalitet (värmning av till exempel rostfritt material kräver mer energi), andel varm insats (som sänker energiförbrukningen), ämnesdimensioner (tunna ämnen är lättare att värma än tjocka), skiftgång (påeldningar kostar energi) med flera parametrar.

  Det är mycket vanligt att den specifika energiförbrukningen, i kWh/ton, redovisas per vecka, det vill säga som funktion av veckonumret i stället som funktion av produktionen per vecka. Detta är ingen bra redovisning för att följa ugnens energimässiga funktion. Veckonumret har ingen betydelse för ugnens energiförbrukning, utan det är produktionens storlek som har betydelse.

  Diagram som, vecka för vecka visar den totala energiförbrukningen i ugnen och det värmda tonnaget tas också fram. Dessa diagram ger kompletterande information och kan bland annat användas för att se trender under året.

  Observera att energidata, som till exempel oljeförbrukningen i liter/ton för en ugn, inte utan vidare kan användas för att jämföra hur effektiva olika ugnar är utan endast lämpar sig för jämförelser på samma ugn vid olika tidsperioder. Det beror på att olika ugnar arbetar med helt olika förutsättningar.

  Samma svårighet gäller jämförelser av bränsleförbrukning i bilar. Det är ju inte meningsfullt att jämföra förbrukningen hos en liten ”shoppingbil”, som kanske drar 0,5 liter/mil, med en husbil som drar 2 liter/mil. Eftersom det handlar om två helt skilda arbetsuppgifter kan man inte säga att ”shoppingbilen” är effektivast bara för att den drar mindre bränsle per mil.