Innehållsförteckning

    1.10.1 Götstålsprocesserna

    De ståltillverkningsprocesser som producerar flytande stål kallas med ett gemensamt namn götstålsprocesserna till skillnad från välljärnsprocesserna där stålet färdigställs i en färskningshärd. Ett typexempel på välljärnsprocess var Lancashire-smidet vilket var känt för sin goda kvalitet. Välljärnsprocesserna passerades i producerad volym av götstålsprocesserna i slutet av 1800-talet för att sedan snabbt förlora andelar. I Figur 13 visas de olika götstålsprocessernas andel av götstålsproduktionen i världen. Inledningsvis har Bessemerprocessen en stor andel varefter Martinprocessen tar andelar och blir för en lång tid dominerande götstålsprocess. Thomasprocessen blir också efter hand större än Bessemerprocessen. Martinprocessen ersätts successivt av Elektrougnen (ljusbågsugnen) medan de tidiga konverterprocesserna och Martinprocessen ersätts av de moderna syrgasprocesserna, LD och OBM. I Figur 14 visas
    motsvarande utveckling för Sverige.

    Figur 13. Processernas andelar av råstålsproduktion i världen. Exklusive degelstål och välljärn. Källa: World Steel Association.
    Figur 14. Processernas andelar av råstålsproduktionen samt total stålproduktion i Sverige. Källa: Jernkontoret.