Innehållsförteckning

    1.13.1 Metallurgins förutsättningar

    Metallurgin är läran om framställning av metaller. Man kan något förenklat påstå att metallurgin vilar på två vetenskapliga discipliner nämligen termodynamiken och kinetiken.

    Termodynamik behandlar kemiska reaktionssystem det vill säga i praktiken jämvikter mellan olika element och produkter medan kinetiken – eller som det ibland kallas, transportfenomen – behandlar hastigheten med vilken reaktionerna sker. Indelning av metallurgin i jämvikter och hastigheter är ändamålsenlig. Som vi ska se nedan kan praktiskt taget varje processutvecklingssteg analyseras och förklaras i termer av jämvikt och hastighet. Även vid problem i den vardagliga driften har man alltid stor nytta av att förstå vilka jämviktsförhållanden som gäller och med vilka hastigheter reaktionerna sker.

    Stålindustrins produktionssystem präglas i jämförelse med annan tillverkningsindustri av en hög teoretisk kunskapsnivå. Detta beror på att processerna sker vid mycket hög temperatur vilket gör att mätdata oftast inte kan tas ut under produktionen. Detta gör att den teoretiska förståelsen av processerna och dess delmoment måste vara god såväl hos operatören som hos utvecklingsingenjören.