Innehållsförteckning

  6.0.1 Översikt

  Rationaliseringar inom europeisk stålindustri under 1980-talet har bidragit till ökat intresse för automation. Verksamheten vid ett driftslaboratorium i ett stålverk med stort antal analyser dygnet runt är speciellt lämplig att automatisera. I dag har därför många laboratorier infört automation, helt eller delvis.

  Automatisering ger bland annat följande fördelar:

  • personalbesparande och därmed lägre kostnader
  • eliminerar triviala och miljöovänliga manuella arbetsrutiner
  • förbättraranalysprecisionen
  • tillåter större provflöde
  • i vissa fall snabbare än manuella system

  De arbetsmoment, som brukar automatiseras är provberedning av råjärn, stål, sinter och slagg samt transport och inmatning av prov i respektive analysinstrument, vanligen OE- eller XRF- spektrometer. Automatisering av analysatorer för separat kol, svavel och kvävebestämning förekommer också, men är inte lika attraktiv beroende på komplicerade rengöringsrutiner av instrumenten.

  Vid de större stålverken finns i regel ett centralt laboratorium med rörpostförbindelse med produktionen. Vid automatisering finns olika vägar att gå. Något av följande alternativ eller en kombination av dem finns nu vid många stålverk:

  1. Containerlaboratorium: Denna lösning innebär att man bryter ut de mest brådskande analyserna, vanligen stålanalyser, från huvudlaboratoriet och inrättar ett containerlaboratorium i omedelbar anslutning till processenheterna. Ofta behövs då ingen rörpost till containerlaboratoriet.
  2. Partiell automatisering: Denna innebär i regel att provberedning och intern provtransport inom laboratoriet automatiseras, men att operatören tar provet från rörposten, läser in providentitet och lägger in provet i provberedningsautomaten. Efter provberedning matas provet in i spektrometern med hjälp av robot eller av operatören.
  3. Hel automatisering: Denna innebär att providentitet införs vid sändning av provet från stålverket. Tömning av rörpost, provberedning, transport och insättning och uttagning av prov i analysinstrumenten sker automatiskt vid laboratoriet.