5.7 Intern och extern kvalitetskontroll

Skriv ut
Innehållsförteckning

  5.7.1 Intern och extern kvalitetskontroll

  Varje analysserie skall innehålla tillräckligt antal kontrollprover för att man skall kunna bedöma både mätningarnas riktighet och precision. Det är också god praxis att med vissa intervall kontrollera kalibreringskurvorna genom att analysera certifierade referensmaterial, som liknar de verkliga proverna så mycket som möjligt.

  Analysresultatet av kontrollproven förs in i ett så kallat SPC-diagram (statistisk processkontroll) med inlagda varningsgränser (2s) och styrgränser (3s) enligt Figur 41:a.

  När flera laboratorier utför samma typ av analyser behöver man ett system för att bedöma hur laboratorierna fungerar. Man kan då upprätta en ”extern kvalitetskontroll” genom att cirkulera prover mellan laboratorierna för hantering och analys som för okända prov (”Provningsjäm- förelse”, ”Proficiency test”, ”Round Robin tests”). Resultaten rapporteras sedan till en sammanhållande instans, som sammanställer och gör statistiska beräkningar.

  Figur 41:b åskådliggör fördelningen av repeterbarhet (r) och reproducerbarhet (Rw) av resultatet av en parameter bestämd vid två laboratorier, i förhållande till reproducerbarheten för samtliga deltagande laboratorier (R).

  I samband med vattenanalyser är det vanligt att ett laboratorium, till exempel Statens Naturvårdsverk, distribuerar prover från samma stamlösning (naturligt vatten eller syntetiskt) till ett antal laboratorier, som sänder resultaten tillbaka för bearbetning. Kvalitetskontroll med hjälp av provningsjämförelse har ett utbildningsvärde och är värdefullt också för bedömning av det egna laboratoriets prestanda.