Innehållsförteckning

  6.4.1 Hur produceras tryckluft?

  Tryckluft produceras i en kompressor som drivs av en elmotor. Luften som sugs in filtreras först och går sedan in i kompressorn. Vid kompression till cirka 7 bar ökar luftens temperatur till 200-300°C. Därefter kyls, filtreras, oljerenas och torkas luften innan den distribueras i ett rörnät inom verket.

  I nya anläggningar är så kallade turbokompressorer och skruvkompressorer vanligast, medan kolvkompressorer ofta finns i äldre anläggningar. Stora kompressorer kan drivas av motorer med eleffekter på flera hundra kilowatt. Det är viktigt att de olika kompressorerna i en stor anläggning samkörs på bästa sätt. Det finns speciella styrutrustningar för detta ändamål.

  6.4.2 Vad används tryckluften till?

  Tryckluft används till exempel för att driva tryckluftcylindrar och roterande motorer, för drift av handverktyg, för målning, kylning, renblåsning, för pneumatisk transport av material och även i pneumatiska reglersystem. Tryckluft är således ett mycket användbart medium.

  Vid ugnar används tryckluft till exempel för att öppna och stänga ugnsluckor, för att reglera ugnsdriften, och för att finfördela oljan i oljebrännare (så kallade atomiseringsluft).

  6.4.3 Energiaspekter

  Praktiskt taget all elenergi som tillförs en elmotorkompressor omvandlas till värme. I moderna anläggningar kan merparten av denna värme återvinnas i form av varmt vatten eller luft, som i sin tur kan användas för att värma byggnader (vintertid) och/eller tappvarmvatten.

  Tryckluftnäten inom ett järnverk är mycket stora med 1000-tals skarvar, tryckluftsuttag, apparater, cylindrar et cetera, där läckage ofta förekommer. Tryckluft är ju faktiskt det perfekta läckagemediet eftersom:

  • det finns tillgängligt i oändliga mängder (systemet blir inte tomt eftersom det hela tiden produceras ny tryckluft).
  • det inte är giftigt eller illaluktande
  • det inte är brandfarligt
  • det inte smutsar ner

  Det är heller inte ovanligt att läckagen i ett stort tryckluftnät kan vara över 50 %. Läckaget som uppstår genom otätheter eller dåligt stängda ventiler et cetera medför stora förluster som framgår av följande tabell:

  Tabell 6.

  Ett hål med diametern 10 mm på tryckluftnätet gör alltså, att kompressorns effektbehov ökar med 40 kW el. Med tanke på att en elvärmd villa drar cirka 10 kW el, när det är kallt ute, så är 40 kW för ett litet hål otroligt mycket.

  Den energi som ”blåser bort” genom ett hål på 10 mm under 4 veckor skulle räcka för att värma upp en villa ett helt år!

  6.4.4 Viktigt budskap

  TRYCKLUFT ÄR ETT DYRT MEDIUM!
  LÄCKAGE KOSTAR STORA PENGAR!

  Varje läckageljud bör betraktas som en ekonomisk varningssignal som säger att tusenlappar faktiskt ”blåser” bort. Hjälp till att hålla tryckluftsystemen så täta som möjligt!

  Tryckluft är förvisso mycket användbar men det är ett dyrt medium. Använd tryckluft bara där det är absolut nödvändigt. Tänk efter en extra gång om det inte är möjligt att använda en fläkt i stället för att använda tryckluft!