Underhåll och driftsekonomi 5.0 Totalproduktivt underhåll, TPU och TAK

5.0 Totalproduktivt underhåll, TPU och TAK

Skriv ut
Innehållsförteckning

  5.0.1 Totalproduktivt underhåll, TPU och TAK

  Brukets operativa prestation, mätt som antal ton/år, beror givetvis av dess kapacitet men också av den driftsäkerhet man uppnår. Med driftsäkerhet menar vi att anläggningarna fungerar på förväntat sätt, när vi vill att de ska göra det. Men det inte räcker med att åstadkomma ton, om dessa sedan till stor del måste kasseras. Den egenskap man mäter är kapabiliteten och avser anläggningarnas förmåga att innehålla begärd kvalitet i form av till exempel analys, hållfasthet, måttoleranser, ytfinish et cetera.

  Produkten av de tre faktorerna driftsäkerhet, kapacitet och kapabilitet ger alltså ett mått på produktionseffektiviteten. Detta sätt att mäta effektiviteten och att analysera de underhållsberoende förlusterna har länge varit teoretiskt kända. Det kom dock först till användning när man i Japan införde begreppet ”Total Productive Maintenance”, TPM, på svenska oftast TPU, Totalproduktivt Underhåll.

  Effektivitetsmåttet benämns TAK, som är en akronym för Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande och Kvalitet. Motsvarande engelska term är OEE, ”Overall Equipment Effectiveness”. Systematiken framgår tydligast om den beskrivs som i Figur 14.

  Figur 14. Definition av TAK.

  De sex underhållsberoende förlustkällorna kan sammanföras till de tre definierade huvudfaktorerna: Tidstillgänglighet, Anläggningseffektivitet och Kvalitetsutbyte. Varje faktor kan beräknas ur data som hämtas från produktionen. Härvid gäller:

  5.1 Hur stor är den operativa verkningsgraden i järn- & stålindustrin?